گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

بزرگوارا ایّام نیک خواه تو باد

میان مند اقبال جایگاه تو باد

بهر کجا که روی و ز هر کجا کآیی

سپاه حفظ الهی خفیر راه تو باد

عنایت ازلی در مجاری احوال

ز حادثات ترا ملجأ و پناه تو باد

سر معانی سبزی ز کلک زرد تو یافت

رخ امانی رخ از خط سیاه تو باد

بکاه برگی آنکس که جویند آزارت

ز ناتوانی و زردی چو برگ کاه تو باد

توقّعی که مرا هست اندرین دولت

علی المراد محصّل بفّر جاه تو باد

ز انزعاج ضروری عریر انصاری

مهاجوی شده در زمرة سپاه تو باد