گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

سروریش تو هر دو زحمت ماست

در وجودش اثر نمی باید

ور ضرورت بود ز هر دو یکی

ریش بگذار سر نمی باید

چه کنی ریش خویشتن تاتا؟

جمله بستر اگر نمی باید

چیست این بخل و خوی بد باهم ؟

نام و ننگت مگر نمی باید

با چنین خرجها که عادت تست

به حواشی مطرح بخلت

پروز کبر در نمی باید

موجب نفرت از تو خود تو بسی

هیچ چیز دگر نمی باید