گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

زهی کشیده جلال تو بر فلک دامن

زفرّ دولت تو عرصۀ جهان گلشن

خدایگان شریعت که جمله تاجروان

نهاده اند چو نرگس بحکم تو گردن

همه چو سرو در آزادی تو یک دستند

هرآن کجا که زبان آوریست چون سوسن

اگر تو سایه ازین خاک توده برداری

نگرددش پس از این آفتاب پیرامن

از آنکه سیم بصورت نوشته چون ستمست

گرفت طبع کریم تو سیم را دشمن

عبارتیست ز لفظ تو چشمۀ حیوان

کنایتیست زخلقت نسیم مشک ختن

تو همچو شمع زبان آوری از آن گردون

فتاده است بپای تو اندرون چو لگن

لطافت تو و جان همچو شیرومی با هم

سپهر و قدر تو با هم چو آب با روغن

ز عشق آنکه شود روی زین مرکب تو

زشکل انجم کیمخت چرخ شد چوسفن

تنور خاطر تو گرم دید خور دربست

فطیر خویش ، از آن گشت وجه او روشن

اگر چه هر نفس از هیبت تو باد صبا

زره در آب همی پوشد از پی مأمن

بیمن عدل تو زین پس شگفت نیست اگر

زمانه برکشد از سفت ماهیان جوشن

همیشه هست پراکنده دانۀ دل خصم

از آنکه بأس تو دادش بباد بر خرمن

چو شد زکوفتگی استخوانش آرد ، سزد

مسامش از متخلخل شود چو پرویزن

ز بخشش تو خداوند زرشد ار نی گل

نداشت هرگز جز پاره پاره پیراهن

سیاست تو اگر بانگ بر زمانه زد

بنات نعش بهم برفتدبشکل پرن

نسیم لطف تو گر بگذرد بگورستان

بخویش بر بدرد مرده همچو غنچه کفن

چو شمع از پی آویختن حسود ترا

بگردن اندر حبل الورید گشت رسن

زشوق آنکه نگارند نام تو بروی

بشست چهره بخون جگر عقیق یمین

زکلک تو که نظام امور عالم ازوست

نماند هیچ پراکنده جز که درّ عدن

ز فرط چرب زبانی چر پسته دلداری

زخنده رانی همواره باز مانده دهن

ز انقباض چو غنچه فراهم آید گل

گر از خلاف تو بویی برد صبا بچمن

بزرگوارا ! صدرا ! خدای داند و بس

که چون همی می گذرد حال من بسّر و علن

نیست حال من از هیچگونه نظم پذیر

ضرورتست مرا نظم حال خود کردن

منم بطاس فلک در عقیب هر لقمه

هزاران زخم بخاطر رسیده چون هاون

عجبتر آنکه چو خاییده گشت این لقمه

برون کند زدهانم برای دیگر تن

ز روزگار کناری گرفته ام زیراک

ضعیف حالم و دامن دراز چون سوزن

بسان قطره بخاک اوفتد ز جور فلک

چو ابر هر که ترقّی کند ز بحر سخن

نمی خوری غم کارم از آنکه گه گاهی

بدان فلکت با می فتد دامن

بجز من از کرمت هرکه هست محفوظست

لطیف طبع و گران جان وزیرک و کودن

زمن چه نادره صادر شدست تا دانم

که از چه رویم مستوجب فنون محن

دعا و مدحت بیگاه و گاه من بگذار

حقوق خدمت موروث و مکتسب بفکن

درن سفر که درو آن چنان که معلومست

بسی کشیدم رنج دل و عنای بدن

زگونه گونه مشقّت کشیده ام آنها

که ذکر آن بود از روی عقل مستهجن

پس از دو سال که در خدمتت تو پوییدم

بحسن عهد تو هرگز نداشتم این ظن

که چون لواحق خدمت شود بسابقه ضم

بود نصیب من از خدمت تو کرم و حزن

نگشت نان من افزون و حرمتم اینست

که نیست نزد تو بی آب تر زمن یک تن

تفقّدیم نفرموده یی که خود چونی؟

چه میخوری و کجایی ؟ چه کاره بی ؟ بچه فن

بدین امید پیمودم این نشیب و فراز

بدین هوس ببریدم من از دیار و وطن

امید ثانی حال از کجا بود چو مرا

زجام جور تو دردی دهند اوّل دن

فراغتیست ترا این زمانه بحمدالله

ز زندگانی و از مرگ صد هزار چو من

نهال جاه تو سر سبز و تازه می باشد

زمانه گو زجهان بیخ هستیم برکن

چو آب داد فلک تیغ سروریّ ترا

چه غم خوری که کند بار هیت قلب مجن

چو خاک باید خوردن مرا بمسکن خویش

رها کنم ، بروم. خاک بر سر مسکن

که دوست کام بغربت بمردن اولیتر

که با شماتت اعدامیان اهل و وطن

مراد من ز سپاهان تویی و گرنه مرا

نه خانه است در این شهر و نه ضیاع و نه زن

بخضرت تو چو باد قبول من بنشست

چه گرد خیزدم اکنون ازین دیار و دمن

ز عرض خوار همه کار خوار می گردد

مرا ز غزّت نفس است این همه شیون

نیم سبک سرو شادم بدین سخن زیراک

چو وزن دارد با زر برابرست آهن

زخدمتت نیم آخر بقوّت ارزانی

زهی کران مرغی کان نیرزدت ارزن

عروس طبعم دانی که جز برین صفّه

ندید سایۀ او آفتاب از روزن

چو پیش هرکس امروز من بعرض بروم

نه از من آید خوب و نه از تو مستحسن

دراز شد سخن ای مرد قصّه کوته کن

دعای فرض رها کرده یی زبهر سنن

برسم تهنیت آمد بدرگه عالی

هلال عید چو من قامتش گرفته شکن

مبارکت باد این روز عید چون شب قدر

شب زمانه بروز مرادت آبستن

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)
منبع اولیه: سیاوش جعفری
برای ویرایش و بهبود متن با نام کاربری خود وارد شوید

معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده استmusic_note

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.