جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۴۸

خورشید می آنکه ساقی و دور مدام

دیده ست ز تدویر صراحیش مقام

بر حلق صراحی گذرد چون مه نو

در دایره جام شود ماه تمام