گنجور

 
مسعود سعد سلمان

ای زرین نام لعبت سیم اندام

زر تو و سیم تو نه پخته ست و نه خام

در کس منگر به بی نیازی بخرام

زیرا که توانگری به اندام و به نام

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode