گنجور

 
جامی

بی سود یقین دم زیانی می زن

بر گرد یقین تار گمانی می تن

مرگ است یقین چنانچه در قرآن است

باشد برسی به مرگ جانی می کن

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode