گنجور

 
جامی
 

هر که در زی پاک کیشان است

به حدیث نبی از ایشان است

با تو گویم که زی ایشان چیست

گر توانی به زی ایشان زیست

اتباع شریعت نبوی

اقتدای طریق مصطفوی

تن به آداب او درآوردن

دل به اخلاق او بپروردن

کردن سر به وحدت مطلق

در شهود خدای مستغرق

اگر اینها نه حد خود دانی

جهد کن آنقدر که بتوانی

کل ما لیس کله یدرک

کله لا یجوز ان یترک