گنجور

 
جامی

پیش ازین ذکر قاصد و نامه

زد به لوح بیان رقم خامه

نامه ای بود بس عظیم الشان

قرة العین خواجه مرسل آن

حاصل نامه آنکه می باید

چند بیتی روان به نظم آید

در بیان عقاید اسلام

کافی اندر بیان آن و تمام

آن عقاید که ضبطش آسان است

واندر آن خاص و عام یکسان است

هر که هست اهل سنت و دیندار

باشد او را ز حفظ آن ناچار

اینک آن را همی کنم املا

مستعینا بربنا الأعلی