گنجور

 
جهان ملک خاتون

دل بستدی از من که کنی دارایی

یا گلشن وصل را شبی آرایی

بردی و به دست غم سپردی زنهار

تا دل دگر از دست کسی نربایی

 
 
 
sunny dark_mode