گنجور

 
حسینی

چون زدود آئینه، صافی شد زشک

رو نماید صورت انس و ملک

آنکه وقت خویش بودش در نظر

وصف حالش گشت مازاغ البصر

تا تو با وقتی ز کار افتاده ای

وقت اگر با تو بود آزاده ای

وقت اگر با تو نماید حال تست

بازیابی نقد وقت خود درست

نیست وقت حال را چندان درنگ

زین سبب گیرد دلت صد گونه رنگ