گنجور

 
حیدر شیرازی

ای گل! هزار بلبل بیدل اسیر تست

تنگ شکر خجل ز لب دلپذیر تست

در پیش خاص و عام تمام است و روشن است

شعری که وصف روی چو بدر منیر تست

از عمر خویش برخورد آن کس که در جهان

یک لحظه در برش بر همچون حریر تست

گر بی کمان ابروی تو ناله ای کنم

عیبم مکن که بر جگرم زخم تیر تست

حیدر بر آستانه ی خدمت به پای سعی

خدمتگذار باش که آن دستگیر تست