گنجور

 
هلالی جغتایی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع حرفی از باب رحمتی طلبی مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ی» است.

دسترسی سریع به حروف

ت | د | ن | و | ی

ت

قطعهٔ شمارهٔ ۱: وین حلقهٔ فیروزهٔ گردون صدف ماست

قطعهٔ شمارهٔ ۲: فکر نابود و بود چندین چیست

د

قطعهٔ شمارهٔ ۳: که ز من لحظه لحظه برگردد

قطعهٔ شمارهٔ ۴: که به شب خانهٔ فولاد نشیمن دارد

قطعهٔ شمارهٔ ۵: هوس کند که دگر باره بیشتر سوزد

قطعهٔ شمارهٔ ۶: که تیغ سیاست به کینت کشد

ن

قطعهٔ شمارهٔ ۷: مونس جان من آن دلبر خونین‌جگران

و

قطعهٔ شمارهٔ ۸: کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او

ی

قطعهٔ شمارهٔ ۹: حرفی از باب رحمتی طلبی

قطعهٔ شمارهٔ ۱۰: بلند مرتبه گردی، فلک مقام شوی