گنجور

 
هلالی جغتایی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «هوس کند که دگر باره بیشتر سوزد» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ن
و
ی

قطعهٔ شمارهٔ ۱: ای خواجه مپندار که ما گوهر فردیم - وین حلقهٔ فیروزهٔ گردون صدف ماست

قطعهٔ شمارهٔ ۲: تا کی اندوه روزگار خوریم؟ - فکر نابود و بود چندین چیست؟

قطعهٔ شمارهٔ ۳: آه! ازین روزگار برگشته - که ز من لحظه لحظه برگردد

قطعهٔ شمارهٔ ۴: چیست آن خسرو سیمین‌بدن زرین‌تاج؟ - که به شب خانهٔ فولاد نشیمن دارد

قطعهٔ شمارهٔ ۵: چو من به داغ بتان سوخت هر که یک چندی - هوس کند که دگر باره بیشتر سوزد

قطعهٔ شمارهٔ ۶: دلا، تا توان مهر گیتی مورز - که تیغ سیاست به کینت کشد

قطعهٔ شمارهٔ ۷: دوش دیدم که به خواب من مدهوش آمد - مونس جان من آن دلبر خونین‌جگران

قطعهٔ شمارهٔ ۸: محمد عربی آبروی هر دو سراست - کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او

قطعهٔ شمارهٔ ۹: ای سیه‌نامه، کز برای نجات - حرفی از باب رحمتی طلبی

قطعهٔ شمارهٔ ۱۰: به علم کوش هلالی که عاقبت چو هلال - بلند مرتبه گردی، فلک مقام شوی