گنجور

 
هلالی جغتایی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «تا چشم تو عشوه‌ساز خواهد بودن» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ن» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
ز
س
ق
ل
م
ن
و
ی

رباعی شمارهٔ ۱: باز آی، که از جان اثری نیست مرا

رباعی شمارهٔ ۲: یاران کهن، که بنده بودم همه را

رباعی شمارهٔ ۳: آیینهٔ نورست رخ یار امشب

رباعی شمارهٔ ۴: شد ماه من آن شمع شب‌افروز امشب

رباعی شمارهٔ ۵: گر دل برود من نروم از نظرت

رباعی شمارهٔ ۶: ای سیم‌ذقن، این چه دهان و چه لبست؟

رباعی شمارهٔ ۷: از بس که مرا دولت بیدار کم‌ست

رباعی شمارهٔ ۸: در عالم بی‌وفا کسی خرم نیست

رباعی شمارهٔ ۹: غم دارم و غم‌گسار می‌باید و نیست

رباعی شمارهٔ ۱۰: امروز مرا غیر پریشانی نیست

رباعی شمارهٔ ۱۱: روز و شب من به گفتگوی تو گذشت

رباعی شمارهٔ ۱۲: آنی که تمام از نمکت ریخته‌اند

رباعی شمارهٔ ۱۳: چون صورت زیبای تو انگیخته‌اند

رباعی شمارهٔ ۱۴: هر کس که می عشق به جامش کردند

رباعی شمارهٔ ۱۵: تا کی دلت از چرخ حزین خواهد بود؟

رباعی شمارهٔ ۱۶: دیدم که یکی دو دسته از سنبل تر

رباعی شمارهٔ ۱۷: یار آمد و یار دل‌نواز آمد باز

رباعی شمارهٔ ۱۸: دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز

رباعی شمارهٔ ۱۹: بی روی توام هست ملالی که مپرس

رباعی شمارهٔ ۲۰: امروز ز حد می‌گذرد سوز فراق

رباعی شمارهٔ ۲۱: در عشق نکویان چه فراق و چه وصال؟

رباعی شمارهٔ ۲۲: من باده به مردم خردمند خوردم

رباعی شمارهٔ ۲۳: از درد دل خود به فغانم چه کنم؟

رباعی شمارهٔ ۲۴: نی از تو حیات جاودان می‌خواهم

رباعی شمارهٔ ۲۵: تا چشم تو عشوه‌ساز خواهد بودن

رباعی شمارهٔ ۲۶: ای هم‌نفس چند، که یارید به من

رباعی شمارهٔ ۲۷: کس نیست انیس دل غم‌پرور من

رباعی شمارهٔ ۲۸: مسکینم و کوی عاشقی منزل من

رباعی شمارهٔ ۲۹: دور از تو صبوری نتواند دل من

رباعی شمارهٔ ۳۰: سبحان‌الله! چه شکل موزون‌ست این؟

رباعی شمارهٔ ۳۱: بگداختم از دست جفا کردن تو

رباعی شمارهٔ ۳۲: نقش تو اگر نه در مقابل بودی

رباعی شمارهٔ ۳۳: گه در پی آزار دل رنجوری

رباعی شمارهٔ ۳۴: در پنجهٔ غیر پنجه کردن تا کی؟

رباعی شمارهٔ ۳۵: با هر که نشینی و قدح نوش کنی