گنجور

 
هلالی جغتایی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «دل کندن از لب او جان کندنی‌ست مشکل» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ل» است.

حرف آخر قافیه

د
ل
ن

قصیدهٔ شمارهٔ ۱: خراسان سینهٔ روی زمین از بهر آن آمد - که جان آمد درو، یعنی عبیدالله خان آمد

قصیدهٔ شمارهٔ ۲: گر جان کنم به حسرت زان لب نمی‌کند دل - دل کندن از لب او جان کندنی‌ست مشکل

قصیدهٔ شمارهٔ ۳: تخت مرصع گرفت شاه ملمع بدن - جیب مرقع درید شاهد گل‌پیرهن

قصیدهٔ شمارهٔ ۴: شتر کشیدی اگر بار دل ز حجرهٔ تن - شدی نزار شتر زیر بار حجرهٔ من