گنجور

 
حزین لاهیجی
 

باطل کیشان بر اهل حق چیر شدند

روبه بازان سگ صفت، شیر شدند

دجّال وشان، نام مسیحا کردند

کودک طبعان بوالهوس پیر شدند