گنجور

 
حزین لاهیجی
 

نظّارهٔ زشت، دیده را میل کشید

سرمایهٔ عزّتم به تنزیل کشید

درّاعه بخت سبز ما را گردون

از خاک سیاه هند، در نیل کشید