گنجور

 
حزین لاهیجی
 

خورشید رخ تو تا دل افروز نشد

ما را شب بخت تیره فیروز نشد

از داغ تو سینه راحت اندوز نشد

هرگز به چراغ، شام کس روز نشد