گنجور

 
حزین لاهیجی
 

با ما زاهد، خیال خامت عبث است

وز سبحه به کف، دانه و دامت عبث است

سودی ندهد شهرهٔ شهری گشتن

ردّ خاصی، قبول عامت عبث است