گنجور

 
حزین لاهیجی
 

ای بخت نژند در سیاهی بی تو

تن زار و نزار، چهره کاهی بی تو

با تو، سر و پا برهنه در کنج خراب

خوشتر که به تخت پادشاهی بی تو