گنجور

 
حزین لاهیجی
 

امّید گداست، تا در بازی هست

معشوق غنیّ و عشق را آزی هست

خسته به دواتند، نه با خسته دوا

بیچاره نیاز و چاره را نازی هست