گنجور

 
حزین لاهیجی
 

یارای زبان کو که ثنای تو کنیم؟

توصیف کمال کبریای تو کنیم؟

چیزی به بساط ما تهیدستان نیست

جانی که تو داده ای فدای تو کنیم