گنجور

 
حزین لاهیجی
 

از عمر عزیز رفته افزون از شصت

گاهی در کار و گه به کوتاهی دست

گه سخرهٔ مستی و گهی هشیاری

امروز نشسته ام نه هشیار، نه مست