گنجور

 
حزین لاهیجی

پنهان به سیه خانهٔ حرف است نقط

با آنکه ز نقطه شد پدید آن همه خط

یک نقطهٔ توحید درین دایره هاست

گر مردمک دیده نیفتد به غلط