گنجور

 
حزین لاهیجی
 

ای صورت و معنی تو را پستی فرض

از طبع، قد تو کو تهی برده به قرض

کوتاه تری یک گره از خایه به طول

با خایه برابری ولیکن در عرض