گنجور

 
حزین لاهیجی
 

حسن تو به یک جلوه گرفتارم کرد

وز نرگس مست، عشوه درکارم کرد

بی قدر متاع من خریدار نداشت

عشق تو به این قیمت و مقدارم کرد