گنجور

 
حزین لاهیجی
 

گردد چو خراب تن، چه غم؟ جان باشد

ویران چو شود حباب، عمّان باشد

داد و ستد عشق زیانش سود است

گر جان برود چه باک؟ جانان باشد