گنجور

 
اثیر اخسیکتی

چندانکه مجال وهم انسان باشد

بر بنده، سخن گذاری آسان باشد

با اینهمه، چون ببارگاه تو رسد

ران ملخ و خوان سلیمان باشد