گنجور

 
حزین لاهیجی
 

شاهنشهی خلق جهان نتوان کرد

حمّالی این بار گران نتوان کرد

سر در ره این گنده کسان نتوان کرد

پاکاری این کونِ خران نتوان کرد