گنجور

 
حزین لاهیجی
 

سامانی و ثروتی نشد جمع، چه شد؟

بازیچهٔ دولتی نشد جمع، چه شد؟

گر عاقلی، از فقر پریشان نشوی

سرمایهٔ حسرتی نشد جمع، چه شد؟