گنجور

 
حزین لاهیجی
 

بربندی اگر به خون کمر را چه شود؟

لعلی کنی آبگون گهر را چه شود؟

در سینه فتاده بار غم بر سر هم

برداری اگر تو بار سر را چه شود؟