گنجور

 
حزین لاهیجی

سر شیرمردان عالم، علی

کزو سرفراز است نام یلی

جهان کرم، والی کردگار

امام امم، صاحب ذوالفقار

ز قصرش، کمین پایه، چرخ بلند

ز فیضش گرانمایه، خاک نژند

ولایت بر اندام زیباش چست

وصایت به بالای شانش درست

سر اصفیا، خاتم اوصیا

فرازندهٔ رایت انّما

محیط معانی دل روشنش

ردای یمانی، به تن جوشنش

بلنداخترش، ظلمت کفر کاست

ز تیغ کجش، پشت اسلام راست

سر سرفرازان، جبین سای اوست

دل قدسیان در تولای اوست

به کونین داردگرانی، سرم

که بر درگهش نایب قنبرم

چو دارم اساس غلامی قوی

گدای درم را رسد خسروی