گنجور

 
حزین لاهیجی

که خواهد کرد یاد از خستگان بی نوا آنجا؟

شکایت نیست اینجا محرم ومهر و وفا آنجا

من سرگشته، دور از کوی جانان با که درسازم؟

دل آنجا، دلبر آنجا، مطلب آنجا، مدعا آنجا

 
sunny dark_mode