گنجور

 
حزین لاهیجی
 

ادا سازد به خاموشی، لب او گفتگویش را

نیارد درگریبان غنچه پنهان کرد بوبش را

ز لخت دل، خیابان گلستانیست مژگانم

خزان نبود بهار خارخار آرزویش را