گنجور

 
حزین لاهیجی

تاراج صبر، دور نگاهش رواج داشت

وبرانه های دل، چقدرها خراج داشت

از نوشخند بوالهوس، امّیدوار شد

یاد زمانه ای که، تغافل رواج داشت