گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
حزین لاهیجی
 

زهد ما با می گلفام چه خواهد بودن؟

آبروی خرد خام چه خواهد بودن؟

گر شود نیم نفس فرصت بال افشانی

انتقام قفس و دام چه خواهد بودن؟

ابر دامن کش و گلشن خوش و ساقی ست کریم

خارخار غم ایام چه خواهد بودن؟

در محیطی که زند موج عطا، گوهر فیض

آرزوی من ناکام چه خواهد بودن؟

وقت خود خوش گذران با می و معشوق حزین

کس چه داند که سرانجام چه خواهد بودن؟