گنجور

 
حزین لاهیجی

زهد ما با می گلفام چه خواهد بودن؟

آبروی خرد خام چه خواهد بودن؟

گر شود نیم نفس فرصت بال افشانی

انتقام قفس و دام چه خواهد بودن؟

ابر دامن کش و گلشن خوش و ساقی ست کریم

خارخار غم ایام چه خواهد بودن؟

در محیطی که زند موج عطا، گوهر فیض

آرزوی من ناکام چه خواهد بودن؟

وقت خود خوش گذران با می و معشوق حزین

کس چه داند که سرانجام چه خواهد بودن؟

 
sunny dark_mode