گنجور

 
حزین لاهیجی

ای دوست به هر منزل، همخانه تو را یابم

در کشور جان و دل، جانانه تو را یابم

در دیدهٔ بیداران، در جلوه تو را بینم

در حلقه هشیاران، مستانه تو را یابم

خود باده و خود جامی، خود رند می آشامی

میخانه تو را دانم، پیمانه تو را یابم

چندان که زنم غوطه چون موج به هر دریا

در سینه هر قطره دردانه تو را یابم

در دیر و حرم جز تو دیّار نمی باشد

در کعبه تو را بینم، در خانه تو را یابم

در چشم حزین دایم، بی پرده تو پیدایی

ای چشم و چراغ دل پروانه تو را یابم

 
sunny dark_mode