گنجور

 
حزین لاهیجی

هندوستان غربت بادا به ما مبارک

هان دوستان شما را مرگ وفا مبارک

بوی بهار برخاست، ما خود اسیر دامیم

مرغان گلستان را برگ و نوا مبارک

قربانیان نازیم، در خاک و خون تپیده

ای خیل نازنینان، عید شما مبارک

از دور روزگاران ما را سر است و سامان

بالین بیقراران، سنگ آسیا مبارک

گرم از نظر گذشتی، آه از دل حزینم

بیگانه طوری تو، با آشنا مبارک