گنجور

 
حزین لاهیجی

ز فیض روی تو خط کامیاب می باشد

چراغ گوشه نشین ماهتاب می باشد

چه می شود؟ گرو بوسه دل ز من بستان

متاع خانهٔ ملّا، کتاب می باشد

خیال زلف نهفتم به دل، ندانستم

که بوی، پرده دَرِ مشک ناب می باشد

گشاده روی بود، در دل است تا معنی

نفس به چهرهٔ مطلب نقاب می باشد

ز اشک تلخ من احوال دل توان فهمید

همیشه نکهت گل باگلاب می باشد

من از سکوت فلک، ترک مدّعا گفتم

لب خموش، به سائل جواب می باشد

عجب نباشد اگر دل شکسته ایم حزین

شکست با ورق انتخاب می باشد

 
sunny dark_mode