گنجور

حاشیه‌های فرزند

فرزند


فرزند در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۰۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۹:

کجا باره‌ی او کند موی تر یعنی چه؟

 

فرزند در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۰۵ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۳:

بیت آخر به چه معناست؟

 

فرزند در ‫۲ ماه قبل، چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۰۱ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۲:

پوست بر تنش گفتی بکفت یعنی چه؟

 

فرزند در ‫۳ ماه قبل، پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۰۳ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱:

به تخت کئی بر بهار منی یعنی چه؟

 

فرزند در ‫۳ ماه قبل، جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۴۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۳:

درود

 بیت سپاهی که آن را جوانه نبود/بدان بد که اختر جوانه نبود به چه معناست؟

 

فرزند در ‫۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۲۵ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۸:

معنی بیت دوان آمد از بهر آزارتان که بود آرزومند دیدارتان چیست؟ آزارتان در اینجا چگونه فهمیده میشود؟

 

فرزند در ‫۳ ماه قبل، چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۲۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۷:

معنی بیت ولیکن چو جانی شود بی بها / نهد پرخرد در دم اژدها و بیت پس از آن چیست؟