گنجور

حاشیه‌گذاری‌های مهدی محبوبی

مهدی محبوبی


مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۵ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع):

ترسم از مهمانی خولیسرت را در تنور
( خولی سرت ) درست است

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۴ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع):

حیف می‌آید مرا کز داغ مرک اکبرت
(مرگ) درسته

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۳ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع):

رو سوی روم و فرنک اما منه پا در عراق
(فرنگ) درسته

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۲ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع):

ترسم از بی‌تابی اطفال و بانک العطش
( بانگ ) درسته

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۴۰ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع):

کسوت السابقون برقد وی زیبا شود
)بر قد ِ وی )

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۳۸ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع):

کورد مادرزاد از خاکقدومش غافلست
(خاک ِ قدومش)

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۳۶ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع):

(تا به جای پاز فرمانش بسر پویا شود) اشتباه است
(تا به جای پا ز ِ فرمانش بسر پویا شود) درست است.

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۳۴ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع):

(باز چون پر کار اندر جای پا بر جا شود) اشتباه است .
(باز چون پرگار اندر جای پا بر جا شود) درست است .

مهدی محبوبی
mahdimahboubi@
1 آبانماه 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۳۱ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۴ - در مدح صدیقه صغرا زینب کبرا(ع):

( ای پرده پوش خلق دو عالم کجارو است) اشتباه است
( ای پرده پوش خلق دو عالم کجا رواست) درست است.

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۲۸ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۴ - در مدح صدیقه صغرا زینب کبرا(ع):

( با عترتت تو دعوی رزم‌آوری کند ) اشتباه است.
( با عترت تو دعوی رزم‌آوری کند ) درست است .

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۲۴ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۱۴ - در مدح صدیقه صغرا زینب کبرا(ع):

( چون گشت کار تنک ، برم بر کسی پناه ) اشتباه است
( چون گشت کار تنگ ، برم بر کسی پناه ) درست است
مهدی محبوبی
mahdimahboubi@
1 آبان‌ 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۰۸ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۹ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه:

یا علی ای غیرت الله دخترت را روزگار
( وارد بزمیزید کافر غدار کرد ) اشتباه است
( وارد بزم ِ یزید ِ کافر ِ غدّار کرد ) درست است .

مهدی محبوبی
mahdimahboubi@
30 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۰۴ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۹ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه:

( اف بدرود هر دون پرور که زینب عاقبت) اشتباه است
(سر برهنه رو به سوی کوچه و بازار کرد)
( اُف به دو رو ، دهر ِ دون پرور ، که زینب عاقبت ) درست است .
(سر برهنه رو به سوی کوچه و بازار کرد)
مهدی محبوبی
چهارشنبه
30 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۹ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۹ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه:

( یعنی اندر خیمگاه شاهدین آتش نهاد) اشتباهه
( یعنی اندر خیمه گاه ِ شاه ِ دین آتش نهاد ) درسته
مهدی محبوبی
30 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۷ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۹ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه:

(اینقدر با رستم بر دوش زینب بار ساخت) اشتباهه
( اینقدر بارِ ستم بر دوش زینب بار ساخت ) درسته
مهدی محبوبی
30 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۴ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۹ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه:

(آن که شد گردان گردانکش به تیغ وی ذلیل ) اشتباهه
(آن که شد گردان گردنکش به تیغ وی ذلیل) درسته
مهدی محبوبی
30 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۵۲ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۹ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه:

آن که اندر نصرت اسلام روز کارزار
(روز را چو نشیب به چشم لشگر کفار کرد) اشتباهه
( روز را چون شب به چشم ِ لشکر ِ کفار کرد ) درسته
مهدی محبوبی
30 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۴۸ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۶ - در مدح عین‌الله الناصره امیرالمومنین(ع):

(کمرم خم شد از این غصه و خو نشد جگرم)
(کمرم خم شد از این غصه و خون شد جگرم) درسته
مهدی محبوبی
30 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۴۵ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۶ - در مدح عین‌الله الناصره امیرالمومنین(ع):

(بست در تربیت جان نظر از الفت تن
بتمنای رخ یار اغیار گذشت )
(ز ِ اغیار گذشت) درسته :
(بست در تربیت ِ جان ، نظر از الفت تن
به تمنای ِ رُخِ یار ، ز ِ اغیار گذشت) درسته
30 مهر 1399

 

مهدی محبوبی در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۹ دربارهٔ صامت بروجردی » قصاید » شمارهٔ ۵ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه:

(چون آن در یکتاری امامت) اشتباهه
(چون آن دُرِ یکتای ِ امامت) درسته

 

۱
۲
۳
sunny dark_mode