گنجور

 
مجد همگر

با هجر چنان حریف خو نتوان کرد

وز زشتی ایام نکو نتوان کرد

این شادی آنکه بی رخش غمگینم

وین یاد کسی که یاد او نتوان کرد

 
sunny dark_mode