گنجور

 
حاجب شیرازی

آمد به فرخندگی، روز نجات ابد

روز نجات ابد، آمد حیات ابد

تا کی قیام و قعود، تا کی رکوع و سجود

کز فیض رب و دود، آمد صلات ابد

زد موج بحر ولا، بارید ابر بلا

ای تشنگان الصلا سوی فرات ابد

در جمع افتادگان در بزم دلدادگان

از دست آزادگان بستان برات ابد

از حق براتی طلب وز حق نجاتی طلب

از حق حیاتی طلب روز ممات ابد

جان برخی یار کن دل محو دلدار کن

رو جلوه بر، دار کن اینت حیات ابد

«حاجب » پی صلح کل پیوسته کوبد دهل

ای سالکان سبل اینک صفات ابد