گنجور

 
حاجب شیرازی

در لباس کثرت آن سر تا قدم وحدت درآمد

معنی وحدت عیان در کسوت کثرت درآمد

صد هزاران تشنه گم کرده ره را مژده بادا

چشمه آب حیات عالم از ظلمت درآمد

آنکه می جستندش اندر کعبه و دیر و کلیسا

در خرابات مغان با بهترین صورت درآمد

ضیغم یکتای بی همتای غاب کبریائی

از پی دفع ثعالب با، ید قدرت درآمد

تا شود تکمیل عالم از رواج علم و حکمت

از ره علم و ادب در مشرق حکمت درآمد

خواست ترویج صنایع را و تکمیل بدایع

از پی تصویب بدع و سکر صنعت درآمد

جنبشی فرمود شاه عاشقان محبوب خوبان

با قفایت در نیاب دولت و حشمت درآمد

دولت و ملت به هم ریزند طرح جنگ و غوغا

صلح کل در این میان با دولت و ملت درآمد

 
sunny dark_mode