گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

آن سنبل و گل بهم در آمیخته بین

زان چشم، هزار فتنه انگیخته بین

یک لحظه بسوی چشم و ابروش نگر

شمشیر بدست مست آهیخته بین

 
sunny dark_mode