گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

ایجان جهان حبیب را قهر مکن

رسوای جهان و شهره شهر مکن

لب بر لب تو ساعتکی خوش داریم

این یک لب بوسرا بما زهر مکن

 
sunny dark_mode