گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

خواهی قلمم بنام در کش یکبار

خواهی قلمی بنامه بر کش یکبار

گر سر بکشم ز خط فرمان تو من

همچون قلمم تیغ به سرکش یکبار

 
sunny dark_mode