گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

هر شب که تو در بری بود آن شب عید

هر روز که بامنی بود روز سعید

بیتو بتر از شام محرم نوروز

به با تو شب محرم از روز عید

 
sunny dark_mode