گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

بندگی درکوی عشق از پادشائی خوشتر است

بستگی صدره در این دام از رهائی خوشتر است

تجربتها کردم از روی حقیقت چند بار

دلق درویشی ز تاج پادشائی خوشتر است

یک نظر در باده صافی کن و در جام می

تا به بینی بیخودی از خود نمائی خوشتر است

ذوق شبهای دراز و ناله های جانگداز

گرچشی، دانی که از شاهی گدائی خوشتر است

دست و پا فرسودن است این سعی باحکم قضا

بسته تقدیر را بی دست و پائی خوشتر است

این جهان و زادگانش هر چه دیدم بی وفا است

لاجرم با بی وفایان بی وفائی خوشتر است

 
sunny dark_mode