گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

خیز که تا بر در دل ره کنیم

ره بسوی محفل الله کنیم

خدمت میخانه سحرگاه و شام

روز و شب اندر گه و بیگه کنیم

خاک در پیر خرابات را

داروی برابر ص وامکه کنیم

 
sunny dark_mode